Reaksjon til LLH og LFTS

Jeg skulle posta denne for lenge sia, men kom liksom aldri så langt. Dette brevet ble sendt til de to organisasjonene og underskrevet av meg og to andre LLH-medlemmer fra Nord-Norge. Vi mottok et hyggelig brev fra LLH, men så langt ingenting fra LFTS. Dette er noe av bakgrunnen for at jeg fremmer mistillitsforslag mot lederen i LFTS og foreslår endringer i vedtektene på det kommende årsmøtet.

En reaksjon på felles uttalelse fra LLH og LFTS

Vi reagerer sterkt på den felles uttalelsen fra sentralstyret i LLH og landsstyret i LFTS (Transskript nr.4 – 2007) av flere grunner. Teksten bærer dessuten sterkt preg av at LFTS har forfattet alt unntatt de to siste avsnittene, som bærer tydelig preg av LLHs forsøk på diplomati. Forsøket på å lytte til en annen minoritet har imidlertid ført til at andre, svakere grupper uten klar organisering blir overkjørt.

Lokalt selvstyre

Vi oppfatter dette som et forsøk på å overstyre fylkeslagene rundt i landet. Flere har, i likhet med oss, aktive medlemmer som er transkjønna og ønsker å inkluderes i homo-planene. Vi mener det er viktig å ta utgangspunkt i lokale forhold og dem som faktisk blir berørt av «homo-planene». Hva sentrale organer som LFTS (som ikke har noe lokallag nord for Trondheim) mener, har liten relevans for oss. Sentralstyret i LLH burde holde seg for gode til å gå inn på LFTS’ premisser på denne måten og forsøke å overstyre sine egne fylkeslag.
LFTS’s språkbruk

Videre reagerer vi på måten LFTS omtaler homoplaner. «LFTS derimot opplever det som problematisk at deres gruppe skal bli inkludert i slike homoplaner.» De får her homoplaner til å høres ut som et skjellsord. At styret i LFTS gir uttrykk for skjult homofobi på denne måten, og ikke minst at LLH godtar det, overrasker oss.
Etter å ha stemplet alle som fortsatt bruker ordet transseksuell som ufølsomme og kunnskapsløse etter innføringen av transkjønnet som nytt begrep for noen år siden, ønsker LFTS nå «å komme bort fra betegnelsen transkjønnet». Vi mener at LLH ikke bør involvere seg i denne jungelen av skiftende begreper. At LFTS dessuten organiserer dem som stikker hodet i sanden og hevder at transkjønna er akkurat som alle andre menn og kvinner burde være et argument mot organisasjonens eksistens. I alle fall gjør skiftende begrepsbruk og sykdomsfokuset det vanskelig for oss som prøver å forklare allmuen hva transkjønnethet er. At LFTS ønsker å øke forståelsen for denne gruppen er derfor vanskelig å forstå.
Det er åpenbart problematisk å inngå samarbeid med en organisasjon som først og fremst fungerer som en pasientforening (og burde holde seg til det), all den tid det ikke er mange tiår siden homofile frigjorde seg fra våre diagnoser. Årsmøtet i LFTS 2007 vedtok å utsette saken om å endre begrepsbruk til 2008, delvis fordi det var uenighet om man ønsket større sykdomsfokus. At organisasjonens landsstyre ikke respekterer dette mener vi er symptomatisk for organisasjonens udemokratiske kultur.

Ved å markere avstand til begrepet transkjønnet klarer LFTS også å distansere seg fra meningsmotstandere i egne rekker ved å proklamere at vi ikke tilhører deres gruppe. Dette er en velkjent taktikk som også var i bruk på årsmøtet 2007 overfor flere medlemmer. Vi reagerer sterkt på en slik hersketeknikk og advarer LLH mot å godta dette. LFTS organiserer bare en liten del av alle transkjønna i Norge og kommer til å bli enda mindre i de kommende årene hvis de fortsetter slik.

Situasjonen i andre land

«I de fleste land er håpet om en egen stemme knapt nok noe denne gruppen kan drømme om. I den grad noen overhodet arbeider for dem, har de blitt en del av LGBT-organisasjoner. I Norge er situasjonen heldigvis annerledes […]». Dette vil vi på det sterkest protestere mot. I de fleste land ser man at transkjønna utgjør en liten gruppe og at man står sterkere sammen i det politiske arbeidet for rettferdighet, frigjøring og likeverd. To av unntakene er de sterkeste stemmene for transkjønnas rettigheter, nemlig FTM International og Press for Change. At LFTS’ landsstyret ikke kjenner til dem finner vi foruroligende.

Ofte trekker man fram land man «finner det naturlig å sammenligne oss med». Her er Sverige et glimrende eksempel. Opprinnelig fantes det en organisasjon, Benjamin, for «transsexuella» (som det fortsatt heter der). Denne organisasjonen har blitt meget marginalisert de senere år, bl.a. fordi de satte strengere kriterier for hva en «ekte» transkjønna var, enn det medisinske og juridiske apparatet og de internasjonale diagnosemanualene og «Standards of Care» (SOC).

RFSL, LLHs søsterorganisasjon i Sverige, har i mange år inkludert transkjønna. Aktiviteten på dette området har vært sterkt varierende, men har blant annet gitt rom for en kapasitet som Lukas Romson og gjort transinkludering til en viktig del av f.eks. Stockholm Pride. Her ser man frihet fra transfobi og homofobi som to sider av samme sak og dermed et felles mål. En slik åpenhet vil vi arbeide for at LLH også viser.

FTM Sverige er en relativt nystartet organisasjon for transkjønna menn som hovedsakelig har drevet opplysning og skapt sosiale møteplasser. De hadde også ansvar for seminarene om kjønnskorrigerende behandling under Stockholm Pride 2007.

I vår ble en ny organisasjon stiftet. KIM står for kjønn, identitet og mangfold, og skal arbeide for alle transpersoner og transkjønna. Organisasjonen er åpen for alle kjønn og legninger. Å utarbeide svenske proteser for transkjønna menn og få dem dekka av «vården» har vært den viktigste saken så langt, men seksualopplysning og generelt opplysningsarbeid har også vært tatt opp.

Vi vil si at situasjonen dessverre er annerledes i Norge. LFTS er på god vei til å havne i samme grøft som Benjamin har gjort, og LLH legger seg flat og svikter dermed også egne medlemmer. Ennå har ingen stiftet KIM Norge, men dette må ansees å være et tidsspørsmål, dersom ikke LLH og/eller LFTS endrer kurs. Vi mener imidlertid at vi har alt å vinne på samarbeid og samorganisering, og mye å tape på ytterligere separatisme mellom grupper som har flere fellestrekk, om enn ikke kjønn og legning.

Avslutning

Forøvrig håper også vi på flere mangfoldsplaner, men mener at innholdet er viktigere enn navnet, og vil derfor arbeide for å inkludere transkjønna, eller menn og kvinner som søker somatisk kjønnskorrigerende behandling som det nå visstnok heter.